Tiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ II năm học 2016-2017

​Chi tiết xem trong file ​đính kèm.
​​

​​ Tiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ II năm học 2016-2017 K70.pdfTiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ II năm học 2016-2017 K70.pdf

​​ Tiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ II năm học 2016-2017 CĐ5.pdfTiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ II năm học 2016-2017 CĐ5.pdf

​​ Tiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ II năm học 2016-2017 LT từ TC C1K49.pdfTiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ II năm học 2016-2017 LT từ TC C1K49.pdf

​​ Tiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ II năm học 2016-2017 K71.pdfTiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ II năm học 2016-2017 K71.pdf

​​ Tiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ II năm học 2016-2017 K68.pdfTiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ II năm học 2016-2017 K68.pdf

​​ Tiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ II năm học 2016-2017 LT từ TC M4K48.pdfTiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ II năm học 2016-2017 LT từ TC M4K48.pdf

​​ Tiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ II năm học 2016-2017 CĐ6.pdfTiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ II năm học 2016-2017 CĐ6.pdf

​​ Tiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ II năm học 2016-2017 LT từ TC N4K48.pdfTiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ II năm học 2016-2017 LT từ TC N4K48.pdf

​​ Tiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ II năm học 2016-2017 LT từ TC C1K50.pdfTiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ II năm học 2016-2017 LT từ TC C1K50.pdf

​​ Tiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ II năm học 2016-2017 LT từ CĐ E1K1.pdfTiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ II năm học 2016-2017 LT từ CĐ E1K1.pdf

​​ Tiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ II năm học 2016-2017 CĐ7.pdfTiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ II năm học 2016-2017 CĐ7.pdf

​​ Tiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ II năm học 2016-2017 K69.pdfTiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ II năm học 2016-2017 K69.pdf

​​ Tiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ II năm học 2016-2017 BH11.pdfTiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ II năm học 2016-2017 BH11.pdf

​​ Tiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ II năm học 2016-2017 LT từ TC C1K51.pdfTiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ II năm học 2016-2017 LT từ TC C1K51.pdf

​​ Tiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ II năm học 2016-2017 BH10.pdfTiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ II năm học 2016-2017 BH10.pdf

​​ Tiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ II năm học 2016-2017 BH9.pdfTiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ II năm học 2016-2017 BH9.pdf


16-12-2016

14 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL