Thông báo xây dựng chương trình tín chỉ

​​Về việc xây dựng chương trình chi tiết cho hệ liên thông theo tín chỉ và chỉnh sửa bổ sung chương trình chi tiết cho hệ đại học, cao đẳng chính quy

1.Thong bao nop chuong trinh 4.2013.doc1.Thong bao nop chuong trinh 4.2013.doc


16-04-2013

23 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL