Thông báo về việc thi tốt nghiệp cho SV ĐHCQ K62, BH5, Liên thông K43

Hình thức thi, lịch thi và nội dung ôn thi lý thuyết tổng hợp của SV ĐHCQ K62, BH5, liên thông K43 Xem chi tiết trong file đính kèm!

BỘ Y TẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH DƯỢC HÀ NỘI


Số: 19 /DHN-ĐT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2012

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC THI TỐT NGHIỆP NĂM 2012
(cho sinh viên chính quy khoá 62, sinh viên văn bằng 2 khóa 5
và sinh viên liên thông khoá 43)
I- ĐIỀU KIỆN THI TỐT NGHIỆP:
- Sinh viên muốn thi tốt nghiệp phải tích lũy đủ số học phần quy định cho chương trình, không còn học phần bị điểm dưới 5. Sinh viên phải theo dõi kế hoạch thi trả nợ để có thể tích lũy đủ số học phần quy định cho chương trình.Những sinh viên còn học phần bị điểm dưới 5sẽ không được dự thi tốt nghiệp.
II. HÌNH THỨC THI TỐT NGHIỆP:
1. Khoá luận tốt nghiệp (KLTN):
Những sinh viên đạt mức điểm trung bình lần 1 (ĐTBL1) từ 6,55 điểm trở lên theo cách tính sau đây sẽ thuộc diện được đăng ký làm KLTN:
- Sinh viên hệ chính quy khoá 62 có điểm tính chung cho 8 học kỳ (học kỳ 1 đến học kỳ 8).
- Sinh viên hệ văn bằng 2 khoá 5 có điểm tính chung cho 4 học kỳ (học kỳ 1 đến học kỳ 4).
- Sinh viên hệ liên thông khoá 43 (trừ liên thông đào tạo theo địa chỉ) có điểm tính chung cho 6 học kỳ (học kỳ 1 đến học kỳ 6).
- Các sinh viên đã làm thực nghiệm khoa học từ 1 năm trở lên (tính đến tháng 02/2012) đượccộng thêm 0,20 điểm vào ĐTBL1. Nếu đã báo cáo tại Hội nghị khoa học từ cấp Trường đượccộng 0,30 điểm vào ĐTBL1. Nhà trường sẽ căn cứ vào danh sách do phòng Quản lý khoa học cung cấp để cộng điểm.
2. Thi lý thuyết tổng hợp (LTTH)
- Sinh viên các hệ đã tích luỹ đủ các học phần nhưng không đủ điều kiện làm KLTN, hoặc sinh viên đủ điều kiện nhưng không đăng ký làm KLTN sẽ dự thi LTTH.
III THỜI GIAN NHẬN ĐỀ TÀI, NỘP KLTN, KINH PHÍ LÀM KLTN VÀ THI TỐT NGHIỆP:
1. Quy định về đăng ký và thực hiện KLTN:
- Ngày 11/01/2012 nhà trường sẽ thông báo kết quả học tập của sinh viên và danh sách đề tài khoá luận tốt nghiệp năm học 2011-2012, sinh viên theo dõi và chỉ được đăng ký các đề tài trong danh sách này.
- Ngày 06/02/2012, sinh viên nhận mẫu đơn đăng ký làm KLTN tại Phòng Đào tạo (bộ phận quản lý sinh viên).
- Ngày 13/02/2012, sinh viên nộp đơn đăng ký làm KLTN (có ý kiến đồng ý nhận của thầy hướng dẫn và xác nhận của giáo vụ bộ môn) cho phòng Đào tạo.
- Sau thời hạn trên nếu sinh viên không nộp đơn đăng ký làm KLTN sẽ không có tên trong danh sách làm KLTN và sẽ thuộc diện thi LTTH.
- Cần chú ý hạn chế việc thay đổi tên đề tài làm KLTN sau khi đã đăng ký. Nếu cần thiết phải thay đổi thì sinh viên phải báo cáo với cán bộ hướng dẫn để tiến hành thủ tục đổi tên tại Phòng Đào tạo. Việc đổi tên đề tài phải thực hiện trước ngày 20/03/2012
- Trong quá trình làm khoá luận tốt nghiệp, sinh viên phải có sổ ghi chép số liệu thực nghiệm. Hàng tháng sinh viên phải báo cáo kết quả thực nghiệm với cán bộ hướng dẫn và xin chữ ký xác nhận vào sổ.
2. Nộp khoá luận tốt nghiệp:
- Nộp Khoá luận tốt nghiệp trong ngày 16/05/2012 (trước 16h00).
- KLTN được trình bày theo mẫu quy định của Nhà trường (sẽ có hướng dẫn sau).
3. Kinh phí làm KLTN:
- Nhà trường không cấp kinh phí cho sinh viên làm KLTN. Các đề tài KLTN được thực hiện bằng kinh phí đề tài của người hướng dẫn hoặc của bản thân sinh viên.
- Sinh viên làm KLTN phải đóng kinh phí hỗ trợ làm KLTN (để bù một phần chi phí hoá chất, điện nước,...) là 500 000 đồng/ khoá luận. Sinh viên đạt điểm TBL1 từ 8,0 trở lên (8 HK đối với sinh viên K62, 4 HK đối với sinh viên BH5 và 6 HK đối với sinh viên CT43) được miễn đóng kinh phí hỗ trợ.
4. Thời gian thi tốt nghiệp:
- Thi các môn khoa học Mác Lê, TTHCM: 24/3/2012
- Thi Lý thuyết tổng hợp: 26/5/2012
- Thi Khoá luận tốt nghiệp: Trong tuần từ 28/5-02/6/2012
Lịch thi và địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau.
Nhà trường thông báo để các bộ môn, các đơn vị, sinh viên liên quan biết và thực hiện.
  KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
-Các Bộ môn và phòng ban liên quan;Hà Ha
- ĐT, GT, TCKT, NCTT, QLKH ;
- Các lớp K62, BH5 và liên thông 43; (Đã ký)
- Lưu;
- Niêm yết.
Thái Nguyễn Hùng Thu
 Ghi chú: Danh sách khóa luận, nội dung ôn thi tốt nghiệp lý thuyết tổng hợp và thông báo này xin xem ở file đính kèm.

​​ danh sach KLTN.pdfdanh sach KLTN.pdf

​​ Thong bao Thi tot nghiep.pdfThong bao Thi tot nghiep.pdf

​​ Noi dung on thi LTTH.pdfNoi dung on thi LTTH.pdf


09-08-2012

59 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL