Thông báo về một số chế độ, chính sách cho sinh viên năm học 2013-2014

Thông báo về một số chế độ, chính sách cho sinh viên năm học 2013-2014 gồm:

1. Trợ cấp xã hội cho các đối tượng: DTVC, HN, MC.

2. Trợ cấp khó khăn cho các sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

3. Về học bổng khuyến khích học tập.

4. Về miễn, giảm học phí.

Thông tin chi tiết xin xem trong file đính kèm:

[Khẩn] TB che do chinh sach cho SV.pdf[Khẩn] TB che do chinh sach cho SV.pdf27-08-2013

13 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL