Thông báo thi tốt nghiệp cho sinh viên đại học năm học 2016-2017

Ngày 06 tháng 01 năm 2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội đã ký thông báo số 06/TB-DHN về việc thi tốt nghiệp cho sinh viên chính quy khóa 67, sinh viên văn bằng hai khóa 9 và sinh viên liên thông khóa 48 năm 2017.​
Xem thông tin chi tiết trong file đính kèm.​

​​ TBTL1 thang diem 4 (HK1 den HK6) M4, N4 LT48.pdfTBTL1 thang diem 4 (HK1 den HK6) M4, N4 LT48.pdf

​​ Danh sách KLTN 2017.pdfDanh sách KLTN 2017.pdf

​​ Thông báo thi tốt nghiệp cho sinh viên K67, BH9 và LT48.pdfThông báo thi tốt nghiệp cho sinh viên K67, BH9 và LT48.pdf

​​ TBTL1 thang diem 4 (HK1 den HK8) K67.pdfTBTL1 thang diem 4 (HK1 den HK8) K67.pdf

​​ TBTL1 thang diem 4 (HK1 den HK4) BH9.pdfTBTL1 thang diem 4 (HK1 den HK4) BH9.pdf


06-01-2017

27 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL