Thông báo số: 42 /QĐ-DHN, ngày 23 tháng 2 năm 2011

Về việc quy định mức thu kinh phí đào tạo đối với sinh viên đại học và cao đẳng năm học 2010-2011 .
BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
Số: 42 /QĐ-DHN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH
 Về việc quy định mức thu kinh phí đào tạo đối với sinh viên đại học
và cao đẳng năm học 2010-2011 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
Căn cứ quyết định số 828/BYT-QĐ ngày 29/9/1961 của Bộ Y tế về việc thành lập Trường Đại học Dược Hà Nội;
Căn cứ quyết định số 427/QĐ-DHN ngày 29/9/2009 của trường Đại học Dược Hà Nội về việc quy định mức thu kinh phí đào tạo đối với sinh viên đại học và học sinh trung cấp năm học 2009-2010;
Căn cứ quyết định số 217/DHN-QĐ ngày 21/6/2010 của trường Đại học Dược Hà Nội về việc quy định mức đóng kinh phí đào tạo cho sinh viên đại học chính quy năm 2005 (diện đóng kinh phí đào tạo);
Căn cứ quyết định số 317/QĐ-DHN ngày 01/9/2010 của trường Đại học Dược Hà Nội về việc quy định mức thu kinh phí đào tạo đối với sinh viên cao đẳng hệ chính quy năm học 2010-2011;
Theo đề nghị của phó trưởng phụ trách phòng Đào tạo, trưởng phòng Tài chính kế toán;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Mức thu kinh phí đào tạo năm học 2010-2011 như sau:
1- Đối với sinh viên đại học hệ chính quy nhập học năm 2005 (diện phải đóng kinh phí) là 6.000.000đ/sinh viên/năm học (có danh sách kèm theo).
2- Đối với sinh viên đại học hệ chính quy (diện phải đóng kinh phí) khóa 62, 63, 64; sinh viên đại học hệ bằng hai; sinh viên đại học hệ liên thông (hệ chuyên tu cũ) diện đào tạo theo địa chỉ tại trường là 10.200.000 đ/ sinh viên/năm học (có danh sách kèm theo).
3- Đối với sinh viên hệ liên thông (hệ chuyên tu cũ) diện đào tạo theo địa chỉ phối hợp với Trường Trung cấp quân y 2, Trường Cao đẳng kỹ thuật y tế TW 2 là 13.200.000 đ/ sinh viên/năm học (có danh sách kèm theo).
4-Đối với sinh viên cao đẳng hệ chính quy là 7.000.000 đ/ sinh viên/năm học (có danh sách kèm theo).
Điều 2: Trưởng các phòng ĐT, TCKT và sinh viên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận:
- TCKT, ĐT
- Các lớp SV  
- Niêm yết
- Lưu
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Lê Viết Hùng


15-08-2012

9 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL