Thông báo miễn giảm học phí học kỳ I, 2016-2017

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/03/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP;
Trường Đại học Dược Hà Nội xin thông báo đến toàn thể sinh viên về việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí học kỳ I, năm học 2016-2017 cho sinh viên.
Các đối tượng, danh mục hồ sơ, danh sách sinh viên được bảo lưu hồ sơ xin xem trong file đính này:
Lưu ý: Ngày nộp hồ sơ miễn giảm: 12-13/09/2016.


15-08-2016

31 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL