Thông báo chuyên đề tự chọn học kỳ II năm học 2015-2016 cho sinh viên liên thông các lớp O5, O6, O7, O9K47; N5K47 và Q8K47

Chi tiết xem trong file đính kèm.

​​ TB đăng ký CĐTC học kỳ II năm học 2015-2016 cho SV liên thông 47 O5, O6, O7, O9K47TB đăng ký CĐTC học kỳ II năm học 2015-2016 cho SV liên thông 47 O5, O6, O7, O9K47

​​  N5K47 và Q8K47.pdf N5K47 và Q8K47.pdf

​​ DS chuyên đề tự chọn HK II năm học 2015-2016 LT47.pdfDS chuyên đề tự chọn HK II năm học 2015-2016 LT47.pdf


22-12-2015

16 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL