Thời khóa biểu và tiến trình giảng dạy, học tập học kỳ I năm học 2013-2014

(Cao đẳng khoá 4, lớp C1 liên thông 48 và thời khoá biểu thay đổi K68)
TKB HKI - K68 (có thay đổi).pdfTKB HKI - K68 (có thay đổi).pdf
TKB HK1 - liên thông khoá 48.pdfTKB HK1 - liên thông khoá 48.pdf
TKB HK1 - cao đẳng khoá 4.pdfTKB HK1 - cao đẳng khoá 4.pdf


10-10-2013

11 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL