Thời khóa biểu và lịch thi dự kiến các môn học lại học kỳ 2 năm học 2013-2014

Danh sách và môn tổ chức học lại, thời khóa biểu và lịch thi dự kiến các môn học lại học kỳ 2 năm học 2013-2014 cho các lớp đào tạo theo niên chế và tín chỉ.
(Chi tiết xem trong file đính kèm)

​​học lại học kỳ 2- năm học 2013-2014.pdfhọc lại học kỳ 2- năm học 2013-2014.pdf


21-02-2014

25 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL