Thời khóa biểu và lịch thi các môn học lại cho các lớp đại học hệ liên thông (đào tạo theo hệ thống niên chế, tín chỉ) và cao đẳng (đào tạo theo hệ thống tín chỉ)

Thời khóa biểu và lịch thi các môn học lại cho các lớp đại học hệ liên thông (đào tạo theo hệ thống niên chế, tín chỉ) và cao đẳng (đào tạo theo hệ thống tín chỉ)
(Chi tiết xem trong file đính kèm)

TKB và lịch thi lại các môn học lại theo niên chế (hệ liên thông) + theo tín chỉ (hệ liên thông và cao đẳng).pdfTKB và lịch thi lại các môn học lại theo niên chế (hệ liên thông) + theo tín chỉ (hệ liên thông và cao đẳng).pdf


10-04-2014

60 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL