Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2013-2014

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2013-2014.PDFThời khóa biểu học kỳ II năm học 2013-2014.PDF

Thời khóa biểu đại học chính quy khóa 66 theo file dưới đây:

TKB HK2 NH13-14 K66 dieu chinh.pdfTKB HK2 NH13-14 K66 dieu chinh.pdf

Thời khóa biểu đại học liên thông lớp C1 khóa 47 theo file dưới đây:

TKB HK2 NH 13-14 C1K47 dieu chinh.pdfTKB HK2 NH 13-14 C1K47 dieu chinh.pdf


02-01-2014

11 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL