Thời khóa biểu các lớp tại Đà Nẵng, Hải Dương, QK7 học kỳ 1 năm học 2014-2015

Chi tiết xem trong file đính kèm.

​​ TKB-HK1-C2K46.rarTKB-HK1-C2K46.rar

​​ TKB-HK1-C6K46.rarTKB-HK1-C6K46.rar

​​ TKB-HK1-C3K46.rarTKB-HK1-C3K46.rar

​​ TKB-HK1-C2K48.rarTKB-HK1-C2K48.rar

​​ TKB-HK1-C4K47.rarTKB-HK1-C4K47.rar

​​ TKB-HK1-C4K48.rarTKB-HK1-C4K48.rar

​​ TKB-HK1-C5K46.rarTKB-HK1-C5K46.rar

​​ TKB-HK1-C5K47.rarTKB-HK1-C5K47.rar

​​ TKB-HK1-C2K47.rarTKB-HK1-C2K47.rar

​​ TKB-HK1-B2K8.rarTKB-HK1-B2K8.rar

​​ TKB-HK1-C6K47.rarTKB-HK1-C6K47.rar

​​ TKB-HK1-C3K47.rarTKB-HK1-C3K47.rar

​​ TKB-HK1-C4K46.rarTKB-HK1-C4K46.rar


28-08-2014

29 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL