Quyết định số: 455 / QĐ-DHN, ngày 21 tháng 8 năm 2012

Về việc trao học bổng Dạ hương cho các nữ sinh viên có thành tích học tập xuất sắc nhất
khóa năm học 2011-2012

BỘ Y TẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
Số:455/ QĐ-DHN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH
Về việc trao học bổng Dạ hương cho các nữ sinh viên
có thành tích học tập xuất sắc nhất khóa năm học 2011-2012
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
Căn cứ quyết định số 828/BYT-QĐ ngày 29/9/1961 của Bộ Y tế về việc thành lập Trường Đại 
học Dược Hà Nội;
Căn cứ “Qui chế học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy” ban hành theo quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 13/08/2007 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và “Qui chế đào tạo đại học và cao đẳng” ban hành theo quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/06/2006;
Căn cứ biên bản của Hội đồng thi đua, khen thưởng sinh viên họp ngày 20 tháng 8 năm 2012;
Theo đề nghị của Phó Trưởng phụ trách phòng Đào tạo
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Trao học bổng “Dạ hương – Chung sức cùng nữ thầy thuốc tương lai” cho 04 nữ
 sinh viên sau là nữ sinh viên có thành tích học tập xuất sắc nhất năm học 2011-2012 các khóa:
1.
MSV: 0801394
Đinh Thị Thanh Thảo
Lớp: M1K63
2.
MSV: 0901460
Phạm Ph­ương Thảo
Lớp: A4K64
3.
MSV: 1001483
Phan Thị Anh Th­ư
Lớp: A4K65
4.
MSV: 1101401
Nguyễn Thị Thu Ph­ương
Lớp: A5K66
Điều 2.Trưởng các phòng ĐT, CTCT, TCKT, HCTH chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Cty TNHH Dược Phẩm Hoa Linh;
- Niêm yết, Website trường;
- Lưu;
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Thái Nguyễn Hùng Thu


31-08-2012

15 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL