Quyết định số: 358/ QĐ-DHN, ngày 30 tháng 9 năm 2011

Về việc kỷ luật đình chỉ học tập sinh viên.
BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
Số: 358/ QĐ-DHN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH
Về việc kỷ luật đình chỉ học tập sinh viên
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC D­ƯỢC HÀ NỘI
- Căn cứ quyết định số 828/BYT-QĐ ngày 29/9/1961 của Bộ Y tế về việc thành lập Trường Đại học Dược Hà Nội;
- Căn cứ “Qui chế học sinh, sinh viên trong các tr­ường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy” ban hành theo quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 13/08/2007 và “Qui chế đào tạo đại học và cao đẳng” ban hành theo quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Căn cứ biên bản của Hội đồng khen thưởng kỷ luật họp ngày23/8/2011;
- Theo đề nghị của Phó Trưởng phụ trách phòng Đào tạo;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Đình chỉ học tập 1 năm đối với sinh viên Đỗ Quốc Huy (MSV 0901196) lớp A3K65 do đã vi phạm quy chế thi bị đình chỉ thi hai lần liên tiếp trong học kỳ II năm học 2010-2011.
Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3.Tr­ưởng các phòng ĐT, CTCT, TCKT, các lớp và sinh viên có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như­ điều 3;
- ĐTN, HSV;
- Niêm yết;
- Website Trường;
- L­ưu.
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KT, KL SINH VIÊN
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Thái Nguyễn Hùng Thu


14-08-2012

13 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL