QĐ số 127/QĐ-DHN về việc kỷ luật cảnh cáo sinh viên

​QĐ kỷ luật cảnh cáo 20 sinh viên vi phạm quy chế thi trong học kỳ I, năm học 2011-2012

 BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 127 /QĐ-DHN ​ Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kỷ luật cảnh cáo sinh viên

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

- Căn cứ quyết định số 828/BYT-QĐ ngày 29/9/1961 của Bộ Y tế về việc thành lập Trường Đại học Dược Hà Nội;

- Căn cứ “Qui chế học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy” ban hành theo quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 13/08/2007 và “Qui chế đào tạo đại học và cao đẳng” ban hành theo quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ kết luận của Hội đồng khen thưởng kỷ luật;

- Theo đề nghị của Phó Trưởng phụ trách phòng Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kỷ luật 20 sinh viên bằng hình thức cảnh cáo do đã bị kỷ luật đình chỉ thi một lần trong học kỳ I, năm học 2011-2012 (có danh sách kèm theo).

Điều 2: Trong thời gian chịu kỷ luật, các sinh viên trên tiếp tục vi phạm sẽ bị đình chỉ học tập.

Điều 3: Trưởng các phòng ĐT, CTCT, TCKT, các lớp và các sinh viên có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 KT. HIỆU TRƯỞNG

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 Thái Nguyễn Hùng Thu

DANH SÁCH SINH VIÊN CHỊU HÌNH THỨC KỶ LUẬT CẢNH CÁO

STT

MSV

Họ tên

Lớp

Lý do

1

1101048

Luk Chanponloeu

A1K66

Đình chỉ thi

2

1001402

Nguyễn Đình Quyết

A1K65

Đình chỉ thi

3

1001327

Trần Hoàng Nam

A3K65

Đình chỉ thi

4

1001153

Nguyễn Thị Hạnh

A7K65

Đình chỉ thi

5

1001510

Trần Thị Huyền Trang

A7K65

Đình chỉ thi

6

0801146

Nguyễn Thiện Hiệp

A3K64

Đình chỉ thi

7

0901027

Lê Văn Bắc

A5K64

Đình chỉ thi

8

0801407

Hoàng Thị Thêu

M1K63

Đình chỉ thi

9

0801248

Nguyễn Thùy Linh

N1K63

Đình chỉ thi

10

0806050

Nguyễn Thiên Thụ

BH4

Đình chỉ thi

11

0902091

Nguyễn Đức Hợi

C1K44

Đình chỉ thi

12

0902148

Phạm Xuân Ngọc

C1K44

Đình chỉ thi

13

1102164

Vũ Thị Hoàng Mai

C1K46

Đình chỉ thi

14

1002010

Trần Thị Vân Anh

C3K45

Đình chỉ thi

15

1002063

Lê Thị Thanh Hải

C3K45

Đình chỉ thi

16

1002147

Lê Tiến Lực

C3K45

Đình chỉ thi

17

1102264

Nguyễn Thị Thùy Tiên

C4K46

Đình chỉ thi

18

1003009

Bùi Thị Yến Chi

D1K1

Đình chỉ thi

19

1103106

Nguyễn Thị Thu Huyền

D1K2

Đình chỉ thi

20

1103267

Nguyễn Anh Tuấn

D3K2

Đình chỉ thi


04-06-2012

116 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL