Lịch thi lý thuyết Giáo dục quốc phòng lần 2

Lịch thi lý thuyết Giáo dục quốc phòng lần 2 các lớp CĐ1 và K65. Xem chi tiết trong file đính kèm.

​​ GDQP K65, CĐ1 - lần 2.xlsGDQP K65, CĐ1 - lần 2.xls


09-08-2012

26 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL