Lịch thi học kỳ 1 năm học 2012-2013 lần thứ 2 của các khóa 64, 65, 66, C1K44, C1K45, C1K46, BH7, CĐ1, CĐ2

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2012-2013 lần thứ 2 của các khóa 64, 65, 66, C1K44, C1K45, C1K46, BH7, CĐ1, CĐ2​ (Xem chi tiết trong file đính kèm)


03-01-2013

21 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL