Điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2011

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2011
BIÊN BẢN
XÁC ĐỊNH ĐIỂM TRÚNG TUYỂN (ĐTT)
 KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2011
Tổng chỉ tiêu được giao: 600, gồm số sinh viên từ dự bị, cử tuyển chuyển lên, số sinh viên đào tạo theo địa chỉ, số sinh viên nước ngoài, số sinh viên trúng tuyển. 
Căn cứ Quy chế tuyển sinh hiện hành, Hội đồng tuyển sinh quyết định điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2011 như sau: 
Khối thi: khối A
Khu vực
Đối tượng
KV3
KV2
KV2-NT
KV1
Cộng
HSPT
Điểm trúng tuyển
24.0
23.5
23.0
22.5
Số người đạt ĐTT
39
139
263
70
511
UT2
Điểm trúng tuyển
23.0
22.5
22.0
21.5
Số người đạt ĐTT
4
25
3
32
UT1
Điểm trúng tuyển
22.0
21.5
21.0
20.5
Số người đạt ĐTT
1
5
3
5
14
Tổng số người đạt ĐTT
40
148
291
78
557
Ghi chú:
- Tại các khu vực đều xác định điểm trúng tuyển cho 3 đối tượng: học sinh phổ thông (HSPT), ưu tiên 2 (ƯT2), ưu tiên 1 (ƯT1).
- Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng kế tiếp là 1.0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0.5 điểm.
   CHỦ TỊCH HĐTS
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
 PHÓ HIỆU TRƯỞNG  
(Đã ký)
Thái Nguyễn Hùng Thu    


15-08-2012

44 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL