Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2012

Gồm 732 sinh viên Đại học Chính quy, Đại học hệ Liên thông từ trung cấp, Đại học hệ Văn bằng hai, Đại học hệ Cử tuyển tốt nghiệp năm 2012 theo các quyết định: 272/QĐ-DHN; 273/QĐ-DHN; 274/QĐ-DHN; 275/QĐ-DHN; 276/QĐ-DHN; 277/QĐ-DHN; 278/QĐ-DHN; 306/QĐ-DHN; 307/QĐ-DHN.

​​ Danh sach SV TN 2012.xlsDanh sach SV TN 2012.xls


31-07-2012

36 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL