Danh sách các môn học lại và Thời khóa biểu, lịch thi dự kiến học lại 2015-2016

Chi tiết xem trong file đính kèm

Danh sách các môn tổ chức học lại HKI 2015-2016.pdfDanh sách các môn tổ chức học lại HKI 2015-2016.pdf
Thời khóa biểu và lịch dự kiến các môn học lại HKI 2015-2016.pdfThời khóa biểu và lịch dự kiến các môn học lại HKI 2015-2016.pdf


11-08-2015

16 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL