Biên bản xác định điểm trúng tuyển ký thi tuyển sinh Cao đẳng hệ chính quy năm 2011

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2011
BIÊN BẢN
XÁC ĐỊNH ĐIỂM TRÚNG TUYỂN (ĐTT)
KỲ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2011
Căn cứ Quy chế tuyển sinh hiện hành, Hội đồng tuyển sinh quyết định điểm trúng tuyển cao đẳng hệ chính quy năm 2011 như sau:
Khối thi: khối A
Khu vực
Đối tượng
KV3
KV2
KV2NT
KV1
Cộng
HSPT
Điểm trúng tuyển
12.0
11.5
11.0
10.5
Số người đạt ĐTT
25
59
165
34
283
UT2
Điểm trúng tuyển
11.0
10.5
10.0
9.5
Số người đạt ĐTT
0
4
3
3
10
UT1
Điểm trúng tuyển
10.0
9.5
9.0
8.5
Số người đạt ĐTT
0
1
0
5
6
Tổng số người đạt ĐTT
25
64
168
42
299
Ghi chú:
- Tại các khu vực đều xác định điểm trúng tuyển cho 3 đối tượng: học sinh phổ thông (HSPT), ưu tiên 2 (ƯT2), ưu tiên 1 (ƯT1).
- Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng kế tiếp là 1.0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0.5 điểm.
CHỦ TỊCH HĐTS
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Thái Nguyễn Hùng Thu


15-08-2012

17 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL