VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Viên chức người lao động phòng Tổ chức - hành chính hiện nay gồm 14 người, trong đó có 01 Trưởng phòng và 02 Phó Trưởng phòng.

VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

ThS. Lê Phan Tuấn - Trưởng phòng

  Ths Lê Thị Dinh - Phó Trưởng phòng

PGS.TS Vũ Trần Anh - Phó Trưởng phòng

Trần Văn Điệu - Chuyên viên

Bùi Bích Nga - Chuyên viên

Nguyễn Thị Băng Tâm - TVV

 

Đoàn Ngọc Bích - Chuyên viên

Nguyễn Thị My Sim - Chuyên viên

Trần Thị Phương - Thư viện viên

Nguyễn Thị Hoàng Yến - Lưu trữ viên

Nguyễn Xuân Khương - Lái xe

Nguyễn Thị Hường - Nhân viên

Đoàn Văn Minh - Lái xe

Đinh Hồng Minh - Hợp đồng LĐ


Trần Văn Điệu - 12-12-2022

56 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL