Công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 1 năm 2022

​​1. Biểu mẫu số 3. CK thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý 1 năm 2022 (ngày 08 tháng 4 năm 2022).pdf1. Biểu mẫu số 3. CK thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý 1 năm 2022 (ngày 08 tháng 4 năm 2022).pdf


08-04-2022

39 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL