Công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2021

​​3. Biểu mẫu số 3. CK thực hiện dự toán thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2021 (ngày 06 tháng 10 năm 2021).pdf3. Biểu mẫu số 3. CK thực hiện dự toán thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2021 (ngày 06 tháng 10 năm 2021).pdf


06-10-2021

17 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL