Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 - đợt 1 (TB số 34/TB-DHN ngày 22/01/2020)

​​34 TB-DHN Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 (đợt 1).pdf34 TB-DHN Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 (đợt 1).pdf


22-01-2020

21 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL