Công khai dự toán ngân sách năm 2022 - đợt 4 của Trường ĐHDHN (QĐ số 335/QĐ-DHN ngày 18/05/2022)

​​Mẫu 01.QĐ-CKNS. Công khai dự toán ngân sách năm 2022 - đợt 4 của Trường ĐHDHN (QĐ số 335 QĐ-DHN ngày 18.05.2022).pdfMẫu 01.QĐ-CKNS. Công khai dự toán ngân sách năm 2022 - đợt 4 của Trường ĐHDHN (QĐ số 335 QĐ-DHN ngày 18.05.2022).pdf


18-05-2022

43 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL