Công khai dự toán ngân sách năm 2021 - đợt 8 của Trường ĐHDHN (QĐ số 16.QĐ-DHN ngày 11.01.2022)

​​Mẫu 01.QĐ-CKNS. Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 - đợt 8 của Trường ĐHDHN (QĐ số 16.QĐ-DHN ngày 11.01.2022).pdfMẫu 01.QĐ-CKNS. Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 - đợt 8 của Trường ĐHDHN (QĐ số 16.QĐ-DHN ngày 11.01.2022).pdf


11-01-2022

23 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL