Công khai dự toán ngân sách năm 2021 - đợt 2 của Trường ĐHDHN (QĐ số 137/QĐ-DHN ngày 29/03/2021)

​​Mẫu 01.QĐ-CKNS. Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 - đợt 2 của Trường ĐHDHN (QĐ số 137.QĐ-DHN ngày 29.03.2021).pdfMẫu 01.QĐ-CKNS. Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 - đợt 2 của Trường ĐHDHN (QĐ số 137.QĐ-DHN ngày 29.03.2021).pdf


29-03-2021

28 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL