Công khai điều chỉnh KH đầu tư vốn NSTW năm 2020 kéo dài sang năm 2021 của Trường ĐHDHN (QĐ số 1073.QĐ-DHN ngày 31.12.2021)

​​Công khai điều chỉnh KH đầu tư vốn NSTW năm 2020 kéo dài sang năm 2021 của Trường ĐHDHN (QĐ số 1073.QĐ-DHN ngày 31.12.2021).pdfCông khai điều chỉnh KH đầu tư vốn NSTW năm 2020 kéo dài sang năm 2021 của Trường ĐHDHN (QĐ số 1073.QĐ-DHN ngày 31.12.2021).pdf


31-12-2021

28 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL