Công khai đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng năm 2017

​​3. Biểu 3. Đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách 9 tháng năm 2017 (ngày 12 tháng 10 năm 2017).pdf3. Biểu 3. Đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách 9 tháng năm 2017 (ngày 12 tháng 10 năm 2017).pdf


12-10-2017

18 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL