Công khai đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 3 tháng đầu năm 2017

​​1. Biểu 3. Đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách 3 tháng năm 2017 (ngày 15 tháng 08 năm 2017).pdf1. Biểu 3. Đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách 3 tháng năm 2017 (ngày 15 tháng 08 năm 2017).pdf


15-08-2017

25 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL