Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển

Trung tâm Đào tạo và Dịch vụ Khoa học Dược tiền thân có tên là Trung tâm Đào tạo liên tục, một bộ phận thuộc Phòng Quản lý đào tạo - là đơn vị mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập và tổ chức lại Phòng Đào tạo và Phòng Sau đại học theo Quyết định số 480/QĐ-DHN ngày 23/6/2022.

- Từ ngày 11/3/2024, Trung tâm Đào tạo liên tục được bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ mới (Theo Quyết định số 172/QĐ-DHN ngày 11/3/2024):

  1. Chức năng: Tham mưu cho Hiệu trưởng về chiến lược và các hoạt động dịch vụ khoa học dược của Trường Đại học Dược Hà Nội.
  2. Nhiệm vụ:

+ Xây dựng mối quan hệ hợp tác với doanh nghiệp trong nghiên cứu phát triển sản phẩm, tư vấn giải pháp khoa học công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

+ Giới thiệu, xúc tiến chuyển giao kết quả nghiên cứu của Trường. Thúc đẩy việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học của Trường vào sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

+ Tìm kiếm, đề xuất và phát triển các ý tưởng, dự án nghiên cứu ứng dụng nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội và doanh nghiệp.

+ Đầu mối phối hợp với các đơn vị chuyên môn trong Trường tổ chức triển khai các hoạt động dịch vụ khoa học dược nhằm đa dạng nguồn thu và đa dạng hóa các hoạt động phục vụ cộng đồng của Trường Đại học Dược Hà Nội.

- Từ ngày 26/4/2024, Trung tâm Đào tạo liên tục được đổi tên thành Trung tâm Đào tạo và Dịch vụ Khoa học Dược (Theo Quyết định số 412/QĐ-DHN ngày 26/4/2024).

 


22-11-2022

133 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL