Chức năng - Nhiệm vụ

1. Chức năng

Phòng Quản lý đào tạo có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng các chiến lược phát triển đào tạo đại học và sau đại học (Tiến sĩ, Thạc sĩ, Dược sỹ chuyên khoa I, Dược sỹ chuyên khoa II), đào tạo liên tục theo đúng quy định của Luật giáo dục, của Nhà trường. Quản lý, tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyển sinh, đào tạo đại học và sau đại học, lưu trữ kết quả đào tạo theo các quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo, quy định của Nhà nước đã ban hành.

2. Nhiệm vụ

a) Xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo đại học và sau đại học hàng năm.

b) Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai công tác tuyển sinh đào tạo đại học trong Nhà trường, các loại hình đào tạo sau đại học trong và ngoài nước theo quy định của Nhà nước.

c) Triển khai công tác xây dựng đề án mở ngành mới, chương trình đào tạo mới theo chỉ đạo của Nhà trường.

d) Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập chung cho từng khóa học, năm học, học kỳ, tổ chức các lớp học, lập thời khóa biểu, bố trí, điều hành tiến trình giảng dạy học tập.

e) Xây dựng lịch thi và tổ chức các kỳ thi: kết thúc học phần, thi tốt nghiệp, kỳ thi cấp giấy xác nhận tiếng Anh nội bộ. Phối hợp Phòng ĐBCL&KT trong việc ra đề thi cho các kỳ thi. Làm thủ tục cho học viên cao học và nghiên cứu sinh bảo vệ luận văn, luận án và thủ tục cấp bằng tốt nghiệp.

g) Quản lý kết quả học tập, kế hoạch thực hiện tiến độ nghiên cứu của học viên.

h) Quản lý công tác chứng nhận kết quả học tập, cấp chứng chỉ, bảng điểm toàn khóa học, văn bằng tốt nghiệp cho sinh viên, học viên.

i) Quản lý, lưu trữ văn bằng, hồ sơ tốt nghiệp của sinh viên, học viên. 

k) Chuẩn bị và tổ chức lễ tốt nghiệp hàng năm.

l) Quản lý và bố trí giảng đường theo thời khóa biểu, lịch thi.

m) Tổng hợp giờ giảng của giảng viên, phối hợp thanh toán giờ giảng cho giảng viên thỉnh giảng, các cơ sở thực tế.

n) Tổ chức, theo dõi công tác đi thực tế cho sinh viên tại cơ sở ngoài trường; điều phối hoạt động giảng dạy tại cơ sở thực tập thực tế; xây dựng và theo dõi hợp đồng đào tạo với các cơ sở ngoài trường.

p) Tham gia tiếp nhận sinh viên, học viên nước ngoài.  

q) Hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm liên quan đến tuyển sinh, đào tạo đại học, đào tạo sau đại học; cụ thể hóa và triển khai thực hiện các văn bản, quy định, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Soạn thảo các quy chế, quy định của Nhà trường về quản lý đào tạo đại học và sau đại học.

r) Lập báo cáo hoạt động, kiểm tra, giám sát, thực hiện công việc được giao.

s) Triển khai các trương trình liên kết, hợp tác quốc tế trong đào tạo sau đại học.

t) Thực hiện công tác lưu trữ và bảo mật hồ sơ, dữ liệu và công tác báo cáo thống kê theo quy định của nhà nước.

u) Nghiên cứu và đề xuất việc phát triển CSVC cần thiết phục vụ công tác đào tạo. 

v) Cập nhật, cung cấp các thông tin về mảng công tác của đơn vị mình cho website của Nhà trường.

x) Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng theo quy định chung.

y) Nhiệm vụ khác:

- Tham gia các hoạt động đoàn thể và các nhiệm vụ khác do Nhà trường giao;

- Tham gia hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng.


22-11-2022

248 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL