Trưởng/Phụ trách và Phó trưởng đơn vị qua các thời kỳ

1. Trưởng/Phụ trách qua các thời kỳ:
 
PGS.TS. Nguyễn Thành Đô (1961-1964).png
GS.TS Nguyễn Gia Chấn (1964-1965) (1972-1983).png
DS. Nguyễn Huy Cẩn 1966-1972).png
PGS.TS. Nguyễn Thành Đô
(1961-1964)
GS.TS. Nguyễn Gia Chấn
(1964-1965) (1972-1983)
DS. Nguyễn Huy Cẩn
(1966-1972)
DSCKII.Trương Quang Ẩn (1983-2002).png
TS. Trần Viết Hùng (2002-2010).png
TS. Vũ Xuân Giang.png
DSCKII.Trương Quang Ẩn
(1983-2002)
TS. Trần Viết Hùng
(2002-2010)
TS. Vũ Xuân Giang
(2010 - T6/2022)
 
2. Phó trưởng đơn vị/tổ chức qua các thời kỳ:
- DSCKII. Phạm Tiếp, Phó trưởng phòng
- PGS.TS Phạm Quang Tùng, Phó trưởng phòng
- PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuyển, Phó trưởng phòng
- ThS. Trần Thị Lan Hương, Phó trưởng phòng​​.


22-11-2022

260 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL