Thông báo về việc kéo dài thời gian nộp hồ sơ nghiên cứu đề tài NCCB trong lĩnh vực KHTN & KT năm 2018 - đợt 2

Do việc xem xét và phê duyệt Danh mục tài trợ đề tài NCCB trong lĩnh vực KHTN&KT năm 2018 – đợt 1 kéo dài, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo kéo dài thời hạn nộp hồ sơ đăng ký đề tài NCCB trong lĩnh vực KHTN&KT năm 2018 – đợt 2 so với kế hoạch ban đầu như sau:

​Thời hạn cũ: 29/6/2018
Thời hạn mới: 20/7/2018
Nhà trường trân trọng thông báo để giảng viên, nghiên cứu viên được biết và bổ sung/hoàn thiện hồ sơ để nộp tới Cơ quan điều hành Quỹ theo thời hạn mới.


28-06-2018

20 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL