Thông báo về việc đăng nhập thông tin khoa học cá nhân vào phần mềm quản lý Lý lịch khoa học online (72 TB-DHN)

Thực hiện chủ trương tin học hóa công tác quản lý Lý lịch khoa học và hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ nhà trường, phòng CNTT đã xây dựng phần mềm quản lý Lý lịch khoa học online. Để chuẩn bị cho việc tập huấn sử dụng phần mềm, nhà trường đề nghị các giảng viên và nghiên cứu viên truy cập và tự nhập các thông tin theo hướng dẫn trên phần mềm.

​​ 72TB-DHN Đăng nhập TTKH cá nhân vào phần mềm QLLLKH online.pdf72TB-DHN Đăng nhập TTKH cá nhân vào phần mềm QLLLKH online.pdf


24-03-2016

22 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL