Thông báo số 2 về việc quy định viết và thời gian nộp báo cáo Hội nghị khoa học Công nghệ tuổi trẻ lần thứ XVIII - năm 2016 Trường Đại học Dược Hà Nội (873 TB-DHN)

Để chuẩn bị tham dự Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học, Cao đẳng Y Dược toàn quốc vào tháng 5/2016 tại trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, nhà trường dự kiến tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ lần thứ XVIII - Trường Đai học Dược Hà Nội vào giữa tháng 01/2016. Phòng Quản lý Khoa học trân trọng thông báo Quy định bài viết và thời hạn nộp báo cáo. 

​​ 873 TB-DHN Quy định viết và thời hạn nộp báo cáo Hội nghị KHCN tuổi trẻ lần XVIII năm 2016 (1).pdf873 TB-DHN Quy định viết và thời hạn nộp báo cáo Hội nghị KHCN tuổi trẻ lần XVIII năm 2016 (1).pdf


24-03-2016

15 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL