Thông báo số 2 về việc Hội nghị Khoa học Công nghệ Trường Đại học Dược Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày tách trường (118/TB-DHN)

 Theo thông báo số I về việc tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ Trường Đại học Dược Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày tách trường, Trường Đại học Dược Hà Nội sẽ xuất bản số đặc biệt của tạp chí "Nghiên cứu dược & Thông tin thuốc"vào tháng 10 năm 2016 nhân dịp tổ chức Hội nghị. Để đảm bảo số đặc biệt của tạp chí "Nghiên cứu dược & Thông tin thuốc" xuất bản đúng thời hạn, nhà trường kính đề nghị các bộ môn, đơn vị phối hợp thực hiện.
 Danh sách đăng ký gửi về phòng Quản lý khoa học theo bộ môn, đơn vị bằng văn bản và email (tapchihup@gmail.com; chú ý ghi chủ đề V/v đăng ký bài trên số đặc biệt năm 2016 - tên đơn vị - tên chuyên ngành) trước ngày 15/6/2016 để phòng tập hợp trình Ban Giám hiệu nhà trường.

​​ 118TB-DHN Hội nghị KHCN Trường Đại học Dược Hà Nội nhân dịp 55 năm ngày tách trường.pdf118TB-DHN Hội nghị KHCN Trường Đại học Dược Hà Nội nhân dịp 55 năm ngày tách trường.pdf


24-05-2016

27 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL