Thể lệ gửi bài đăng trên Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc

Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc được phát hành toàn quốc, xuất bản định kỳ 2 tháng 1 số với 60 trang, là nơi đăng tải những nội dung sau: - Các công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Dược; các kiến thức y dược học hiện đại, cập nhật nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị, nâng cao chất lượng đào tạo trong đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học. - Các tin, bài về Thông tin thuốc và Cảnh giác dược tin cậy, kịp thời đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả cho cán bộ y tế và cộng đồng. - Các tin bài hoạt động nổi bật của Trường Đại học Dược Hà Nội.​

Các bài gửi đăng trên tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc cần đáp ứng những yêu cầu sau:

Bài nghiên cứu khoa học (không quá 7 trang A4)
Là những công trình nghiên cứu trong lĩnh vực Dược
Bố cục bài viết:
- Tên bài báo: tiếng Việt; 
- Tên tác giả: Tác giả chính đứng trước, đồng tác giả đứng sau, đặt các số 1, 2, 3 sau tên tác giả để ghi chú địa chỉ công tác của tác giả đó;
- Địa chỉ công tác của tác giả;
- Summary (tiếng Anh không quá 200 từ);
- Từ khóa bằng tiếng Việt (xếp theo thứ tự bảng chữ cái);
- Nội dung chính: Gồm các phần: Đặt vấn đề, Nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu, Kết quả nghiên cứu, Bàn luận, Kết luận;
- Tài liệu tham khảo (không quá 10 tài liệu): Viết tiếng Việt trước và xếp theo alphabet tên tác giả, tiếng nước ngoài viết sau xếp theo alphabet tên họ, dẫn trong bài bằng số thứ tự để trong dấu ngoặc vuông và theo thứ tự: Tên tác giả (năm xuất bản), tên bài báo (để trong ngoặc kép “”), tên tạp chí (viết chữ nghiêng), số (tập), trang.​
 
Bài tổng quan khoa học, tổng quan về Thông tin thuốc và Cảnh giác dược (không quá 7 trang A4)
​​Phải là bài cập nhật kiến thức y dược, đáp ứng được nhu cầu của cán bộ y tế.
Tác giả phải gửi nội dung phác thảo (outline) cho Ban biên tập (Phòng Quản lý Khoa học hoặc Trung tâm DI & ADR). Sau khi được chấp nhận mới viết và gửi bài chính thức.
Đối với bài được gửi đăng chính thức: Tác giả phải cung cấp đầy đủ danh mục các tài liệu tham khảo và nguồn số liệu đã trích dẫn trong bài.
Bố cục bài tổng quan tương tự như bài nghiên cứu khoa học. Chỉ khác phần nội dung chính không cần tuân  theo các đề mục như bài khoa học.​
Bài dịch, lược dịch, điểm tin về Thông tin thuốc và Cảnh giác dược (không quá 2 trang A4)
Là những bài cập nhật về Thông tin thuốc và Cảnh giác dược.
Người dịch gửi kèm theo bài báo toàn văn hoặc nguồn thông tin trích dẫn.
Bố cục bài viết: 
-  Tên bài báo (tiếng Việt và tiếng Anh); 
-  Nguồn của bài báo, tên bài gốc; 
-  Tên dịch giả; 
-  Nội dung chính.​
Bài điểm tin hoạt động của Trường
Là những tin, bài về hoạt động nổi bật của nhà trường trong kỳ xuất bản
Một số điểm cần chú ý
Bài gửi đăng trên tạp chí phải là bài chưa được đăng tải trên các ấn phẩm khác.
Thuật ngữ chuyên ngành: Theo thuật ngữ của Dược Điển Việt Nam và Dược thư Quốc gia.
Về format: Sử dụng hệ font Unicode, loại chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, dãn dòng single, khuôn in A4 lề trên 3 cm, lề dưới 3 cm, lề trái 3 cm, lề phải 3 cm.
Xem các bài mẫu tại file đính kèm (Mẫu 1- Bài nghiên cứu khoa học, Mẫu 2- Bài tổng quan khoa học)
Khi gửi bài, tác giả phải gửi 01 bản in về Phòng Quản lý Khoa học (có chữ ký của tác giả) và 01 file điện tử (email: tapchincd-ttt@hup.edu.vn).
Bài không được đăng không trả lại bản thảo.​
Người viết chịu trách nhiệm trước Ban biên tập, công luận về nội dung bài gửi đăng và phải tuân thủ những quy định liên quan đến Luật báo chí.
 


31-12-2023

604 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL