Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ cấp Trường

Hàng năm Trường Đại học Dược Hà Nội tổ chức 02 đợt thẩm định đề cương đề tài Khoa học công nghệ cấp Trường, trong 10 năm gần đây Trường phê duyệt khoảng 300 đề tài.

1. Danh mục đề tài KHCN cấp Trường được phê duyệt:
2. Kết quả thực hiện đề tài KHCN cấp Trường:


04-08-2017

253 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL