Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ cấp Quốc gia

Từ năm 2010 đến nay Trường Đại học Dược Hà Nội là cơ quan chủ trì thực hiện 38 nhiệm vụ Khoa học Công nghệ cấp Quốc gia ở 06 Chương trình gồm:

1. Chương trình KC.10 (Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng động):
+ Giai đoạn 2011 - 2015, mã số KC.10/11-15, có 03 nhiệm vụ danh mục đề tài KC.10.pdfKC.10/11-15.pdf.
+ Giai đoạn 2016 - 2020, mã số KC.10/16-20, có 02 nhiệm vụ danh mục đề tài KC.10.16 - 20.pdfKC.10/16 - 20.pdf
 
2. Chương trình Hóa dược (Chương trình nghiên cứu Khoa học Công nghệ trọng điểm Quốc gia phát triển công nghệ Hóa dược đến năm 2020): có 03 nhiệm vụ, trong đó 01 nhiệm vụ thực hiện từ năm 2010 chương trình hóa dược 2010.pdfHóa dược 2010.pdf, 01 nhiệm vụ thực hiện từ năm 2015 chương trinh hóa dược 2015.pdfHóa dược 2015.pdf, 01 dự án sản xuất thử nghiệm từ năm 2019 Hóa dược 2019
 
3. Chương trình Tây Nam Bộ (Chương trình Khoa học Công nghệ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ) chương trinh Tây Nam Bộ .pdfTây Nam Bộ 2017.pdf
 
4. Quỹ NAFOSTED (Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia): Cho đến nay có 27 đề tài được phê duyệt, trong đó chuyên ngành Hóa học - 12 đề tài, chuyên ngành Khoa học sự sống & Y sinh dược học - 06 đề tài , chuyên ngành Khoa học trái đất - 01 đề tài NAFOSTED 2010.pdfNAFOSTED 2010.pdf. NAFOSTED 2013.pdfNAFOSTED 2013.pdfNAFOSTED 2014.pdfNAFOSTED 2014.pdfNAFOSTED 2015.pdfNAFOSTED 2015.pdfNAFOSTED 2016.pdfNAFOSTED 2016.pdfNAFOSTED 2017.pdfNAFOSTED 2017.pdf NAFOSTED 2018.pdfNAFOSTED 2018.pdf,
 
5. Nhiệm vụ Quỹ gen: có 01 nhiệm vụ thực hiện từ năm 2011 danh mục đề tài thuộc nhiệm vụ quỹ gen.pdfQuỹ gen 2011.pdf
 
6. Chương trình Nghị định thư: 01 nhiệm vụ thực hiện từ năm 2019 Nghị định thư 2019
 


30-11-2018

279 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL