Thông báo mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng, chuyên đề "Tương tác và tương kỵ trong sử dụng thuốc" ngày 23-24/02/2017

Thông ​tin chi tiết xem file đính kèm

​​ 70 DHN-SĐH Mở lớp đào tạo liên tục về dược lâm sàng.pdf70 DHN-SĐH Mở lớp đào tạo liên tục về dược lâm sàng.pdf


15-02-2017

14 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL