Thông báo mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng, chuyên đề "Phân tích ca lâm sàng" ngày 28-31/3/2016

Thông tin chi tiết xem file đính kèm

​​ 106 DHN-SĐH Mở lớp ĐT liên tục về dược lâm sàng (1).pdf106 DHN-SĐH Mở lớp ĐT liên tục về dược lâm sàng (1).pdf


21-03-2016

16 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL