Thông báo mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng, chuyên đề "Đánh giá sử dụng thuốc" ngày 20-21/9/2016.

​Thông tin chi tiết xem file đính kèm

​​ 414DHN-SĐH Mở lớp đào tạo liên tục về dược lâm sàng.pdf414DHN-SĐH Mở lớp đào tạo liên tục về dược lâm sàng.pdf


06-09-2016

9 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL