Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo trình độ tiến sĩ dược học (ban hành kèm theo Quyết định số 875/QĐ-DHN ngày 02/10/2015)

​Th ông tin chi tiết xem file đính kèm

​​ 875QĐ-DHN Ban hành Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo trình độ tiến sĩ dược học.pdf875QĐ-DHN Ban hành Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo trình độ tiến sĩ dược học.pdf


15-10-2015

22 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL