CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA BỘ MÔN Y HỌC CƠ SỞ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA BỘ MÔN Y HỌC CƠ SỞ
I. Chức năng:
- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo chương trình chi tiết đã được phê duyệt về các môn học Y học cơ sở.
- Tổ chức các hoạt động khoa học công nghệ phù hợp với chuyên môn về Giải phẫu - Sinh lý, Sinh lý bệnh - Miễn dịch và Bệnh học.
- Tham gia các hoạt động tư vấn trong nghành về các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của bộ môn.
- Đào tạo cán bộ và tham gia giáo dục rèn luyện sinh viên.
II. Nhiệm vụ:

2.1.  Hoạt động đào tạo

2.1.1.Các môn học được phân công giảng dạy

Hệ đại học chính qui:

-Giải phẫu - Sinh lý

-Sinh lý bệnh - Miễn dịch

-Bệnh học

Chuyên ngành định hướng dược lâm sàng:

-Bệnh học – Bệnh gây ra do thuốc

2.1.2.Nhiệm vụ

-Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của những môn học/học phần được giao trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Trường;

-Xây dựng, biên soạn đề cương chi tiết các môn học/học phần và hoàn thiện nội dung học phần, tổ chức biên soạn giáo trình, xây dựng tài liệu tham khảo phù hợp với nội dung học phần được Nhà trường giao;

-Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy, xây dựng và tổ chức thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của người học theo qui định của Nhà trường

-Xây dựng và phát triển đội ngũ của bộ môn, tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên thuộc lĩnh vực chuyên môn;

-Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động KH&CN của cá nhân, của bộ môn, của Trường theo yêu cầu của Hiệu trưởng;

-Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của bộ môn.

2.2.Hoạt động khoa học công nghệ

-Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo học thuật của Bộ môn, thực hiện các dịch vụ KH&CN theo kế hoạch của Trường;

-Đề xuất, đăng ký, đấu thầu chủ trì và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án triển khai sản xuất thử nghiệm phù hợp với lĩnh vực chuyên môn.

-Tổ chức hội nghị khoa học của bộ môn, tham gia báo cáo khoa học tại hội nghị khoa học của trường, trong nước và ngoài nước.

2.3.Nhiệm vụ khác

-Tham gia các hoạt động đoàn thể và các nhiệm vụ khác do nhà trường giao;

-Tham gia hoạt động cộng đồng: tham gia soạn thảo và xây dựng các chính sách của ngành, các hoạt động thiện nguyện, đào tạo theo nhu cầu của xã hội, …​ 

III.Vị trí việc làm và nội dung công việc

3.1.Trưởng/Phụ trách Bộ môn

-Điều hành các mặt hoạt động của Bộ môn (đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý). Xây dựng, triển khai, thực hiện kế hoạch hoạt động của Bộ môn.

- Chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật và Hiệu trưởng về hoạt động của Bộ môn, chịu sự quản lý và chỉ đạo của Ban giám hiệu.

- Tham mưu cho Ban giám hiệu, đề xuất việc đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật CBVC trong Bộ môn

- Phối hợp hoạt động với các đơn vị, tổ chức đoàn thể khác trong Trường.

- Quản lý CBVC, tài sản, tài chính của Bộ môn theo quy định.

-Tổ chức và giám sát việc ra đề thi, kiểm tra, chấm bài kiểm tra, bài thi hết môn, hết học phần các hệ (theo qui trình ra đề thi), vào điểm bài thi.

-Chịu trách nhiệm về định hướng phát triển của Bộ môn như: xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân sự, bồi dưỡng nhân lực, học thuật về giảng dạy, nghiên cứu khoa học của bộ môn. Phụ trách công tác biên soạn và viết giáo trình của Bộ môn. Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học của Bộ môn.

-Phân công công việc cho viên chức trong đơn vị phù hợp chuyên môn và năng lực. Tổ chức đánh giá hoạt động tuần, tổng kết các hoạt động trong năm học của Bộ môn theo quy định của nhà trường. Phổ biến các qui định hiện hành của nhà trường trong giao ban định kỳ. Trường hợp đi công tác thì ủy quyền cho Phó trưởng bộ môn điều hành

-Hoàn thành các nhiệm vụ giảng viên bao gồm nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

-Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà Trường và Bộ môn phân công

3.2.Phó trưởng Bộ môn:  Thực hiện công tác giáo vụ đại học

-Tham gia công tác quản lý bộ môn. Thay mặt Trưởng/Phụ trách bộ môn tổ chức, điều hành và giám sát các hoạt động chung của bộ môn khi được uỷ quyền.

-Tham mưu cho Trưởng/Phụ trách bộ môn trong việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn phát triển bộ môn.Tham mưu cho Trưởng/Phụ trách Bộ môn triển khai kế hoạch dạy – học theo sự phân công của Nhà trường. Phân công và chịu trách nhiệm về thời khoá biểu chi tiết, nhận và thông báo lịch dạy – học cho người học và giảng viên. Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch dạy và học, tiến độ giảng dạy, kế hoạch thực hành, thực tập trong năm học cho người học;

-Giúp Trưởng/Phụ trách Bộ môn quản lý thống kê giờ giảng và các công việc liên quan đến thanh quyết toán hoạt động dạy – học của bộ môn; Tổng hợp giờ NCKH của các giảng viên trong bộ môn.

- đầu mối phối hợp với các phòng/ban chức năng để thực hiện các qui trình: chấm thi, quản lý điểm thi, kết quả học tập, rèn luyện; khoá luận, luận văn, luận án.

-Thực hiện công tác lưu trữ, bảo quản hồ sơ liên quan đến chương trình giáo dục như đề cương chi tiết, ngân hàng câu hỏi, đề thi, đáp án thi, điểm của người học  thuộc bộ môn quản lý và làm công tác đảm bảo chất lượng giáo dục đại học của bộ môn;

-Phối hợp làm đề thi hết môn học/học phần do bộ môn quản lý theo quy trình làm đề chung của Nhà trường

-Làm đầu mối liên hệ giữa sinh viên và bộ môn, giải quyết các công việc liên quan như thực tập bù, thực tập lại của sinh viên.

-Làm đầu mối liên hệ giữa bộ môn và bệnh viện thực hành.

-Hoàn thành các nhiệm vụ giảng viên bao gồm nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

-Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà Trường và Trưởng/Phụ trách Bộ môn phân công

3.3.Giáo tài bộ môn

-Là đầu mối liên hệ giữa Bộ môn và Vật tư trang thiết bị, Quản lý cơ sở vật chất;

-Chịu trách nhiệm về các công việc liên quan đến giáo tài: lập dự trù hóa chất, dụng cụ, trang thiết bị đảm bảo đầy đủ và kịp thời phục vụ thực tập và hoạt động của Bộ môn. Tư vấn cho Trưởng/phụ trách Bộ môn về dự trù trang thiết bị phục vụ nghiên cứu, giảng dạy;

-Quản lý sử dụng và tổ chức bảo dưỡng máy móc, trang thiết bị của Bộ môn. Trực tiếp lập kế hoạch phân công, chịu trách nhiệm theo dõi và báo cáo với lãnh đạo bộ môn về công tác vật tư trang thiết bị: phân công viên chức phụ trách từng thiết bị, giám sát các hoạt động sử dụng trang thiết bị, ghi chép sổ nhật ký sử dụng và báo cáo trong giao ban định kỳ;

-Nhận bàn giao và báo cáo Trưởng/phụ trách bộ môn những máy móc, thiết bị mới được cung cấp; Chịu trách nhiệm chung về nhận cấp phát, quản lý, bảo quản máy móc, thiết bị, dụng cụ, thuốc và các hóa chất độc;Làm đề nghị sửa chữa, bảo dưỡng, thanh lý các dụng cụ thiết bị máy móc khi bị hỏng (có ý kiến của Trưởng/Phụ trách Bộ môn);

-Quản lý tủ sách của bộ môn;

-Hoàn thành các nhiệm vụ giảng viên bao gồm nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học;

-Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà Trường và Trưởng/Phụ trách Bộ môn phân công.

3.4.Giảng viên

-Giảng dạy các môn học/học phần và các hệ đào tạo theo sự phân công của Bộ môn. Tham gia phát triển chương trình đào tạo, thực hiện đầy đủ và đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo của các môn học/học phần được bộ môn phân công giảng dạy.

-Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp của bộ môn. Đề xuất và chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Nghiên cứu, phát triển ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ

- Tham gia coi thi, ra câu thi, kiểm tra, chấm bài kiểm tra, bài thi hết môn/học phần, hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp, luận văn, luận án, ….

-Tham gia viết giáo trình phục vụ công tác đào tạo theo phân công của Trưởng/Phụ trách bộ môn.

-Học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy, tham gia hoạt động thực tiễn để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

-Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự giảng viên;

-Tôn trọng nhân cách của người học, đối xử công bằng với người học, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học;

-Chấp hành các qui chế, nội quy, quy định của Trường, đơn vị;

-Thực hiện quy định về chế độ làm việc đối với chức danh giảng viên do Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành;

-Tham gia quản lý người học và đóng góp trách nhiệm với cộng đồng;

-Thực hiện các nhiệm vụ khác theo qui định của pháp luật

-Thực hiện các công việc khác của Nhà trường, Đoàn thể và Trưởng/phụ trách Bộ môn phân công.

3.5.Kỹ thuật viên

-Tham gia công tác chuẩn bị và phục vụ thực tập

Trước buổi thực tập: chuẩn bị hóa chất và dụng cụ thực tập cho các lớp sinh viên các loại hình đào tạo.

Trong giờ thực tập: hướng dẫn kỹ năng, thao tác cho sinh viên, bổ sung dụng cụ hóa chất cần thiết; phối hợp cùng các giảng viên theo dõi sinh viên.

Kết thúc buổi thực tập: nhắc nhở sinh viên vệ sinh phòng thực tập, thu dọn, kiểm soát các dụng cụ, hóa chất, trang thiết bị.

-Thực hiện đúng theo lịch phân công thực tập. Nếu có thay đổi lịch thực tập phải báo cho giáo vụ

-Trong thời gian thực tập, KTV có trách nhiệm vận chuyển dung môi hóa chất được thu gom của bộ môn (theo yêu cầu) về nơi tập trung như qui định của nhà trường.

-Có trách nhiệm giữ gìn, vệ sinh phòng làm việc, phòng thực tập, bảo quản thiết bị, máy móc. KTV có trách nhiệm: vận hành các hệ thống điều hòa, hút ẩm. KTV nào trông TT sẽ chịu trách nhiệm cùng ngày/cùng buổi (trường hợp không có TT, KTV Vân chịu trách nhiệm phân công).

-Trực bộ môn theo sự phân công của Trưởng/phụ trách Bộ môn.

-Hỗ trợ giáo tài bộ môn trong công việc dự trù, quản lý vật tư & trang thiết bị của bộ môn;

-Tham gia phục vụ nghiên cứu khoa học theo kế hoạch được phân công của bộ môn. Đề xuất sáng kiến, cải tiến trong công tác đào tạo, quản lý góp phần nâng cao hoạt động và đoàn kết trong bộ môn;

-Tham gia coi thi hết môn, hết học phần và tuyển sinh;

-Học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy, tham gia hoạt động thực tiễn để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học;

-Tham gia các công tác khác theo phân công cụ thể của Nhà trường và Trưởng/Phụ trách bộ môn. ​


30-11-2017

110 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL