Thạc sĩ - Triết học - Ngành Dược lý và dược lâm sàng

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN

  1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học:            TRIẾT HỌC

                              (Philosophy)

Tên học phần:            TRIẾT HỌC

                              (Philosophy)

Mã học phần:              MC101

Bộ môn giảng dạy chính:     Lý luận chính trị          

Bộ môn phối hợp:                    Không

Đào tạo trình độ:                     Thạc sỹ

Ngành học:                       Dược lý và dược lâm sàng

Loại học phần (bắt buộc/ tự chọn): Bắt buộc

Số tín chỉ:                                          03

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

45

33

0

0

12

Các học phần tiên quyết:                Không

  1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về lịch sử triết học phương Đông, lịch sử triết học phương Tây, triết học phương Tây đương đại, lịch sử triết học Việt Nam; Những nội dung cơ bản của triết học Mác – Lênin; Mối quan hệ giữa triết học với khoa học và vai trò của khoa học công nghệ trong sự phát triển của xã hội.


07-12-2022

52 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL