Hóa học - Chủ nghĩa xã hội khoa học

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

  1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học:                       Chủ nghĩa xã hội khoa học

                                                (Scientific  socialism)

Tên học phần:                     Chủ nghĩa xã hội khoa học

                                             (Scientific  socialism)

Mã học phần:                                  

Bộ môn giảng dạy chính:           Lý luận chính trị                  

Bộ môn phối hợp:                     Không       

Đào tạo trình độ:                      Đại học

Ngành học:                              Hóa học 

Loại học phần:                         Bắt buộc

Số tín chỉ:                                   02

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):30 tiết

Lý thuyết: 21 tiết

Seminar: 9 tiết

Các học phần tiên quyết:    Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin

  1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Chủ nghĩa xã hội khoa học gồm 7 chương, cung cấp cho sinh viên những kiến thức chung về chủ nghĩa xã hội trên quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin và những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

3. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN

3.1. Chuyên cần (10%): 

Điểm danh trên lớp:

  • Tham dự đầy đủ           : 10 điểm
  • Tham dự 80 – <100%  : 8 điểm
  • Tham dự  < 80%         : 0 điểm và không được tham gia thi hết học phần.

3.2. Thực hành/ Seminar (30%): 

Tổ chức Seminar theo nhóm: Chấm điểm theo thang điểm 10, điểm cuối cùng là điểm trung bình chung các bài Seminar

3.3. Thi hết học phần (60%): 

  • Hình thức: Bài thi tự luận theo thang điểm 10
  • Thời gian: 60 phút
  • Không sử dụng tài liệu


07-12-2022

57 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL