Dược học - Tư tưởng Hồ Chí Minh

              CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

  1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học:                Tư tưởng Hồ Chí Minh

                                   (Ho Chi Minh Thought)                

Tên học phần:               Tư tưởng Hồ Chí Minh

                                    (Ho Chi Minh Thought)    

Mã học phần:                                                ......

Bộ môn giảng dạy chính:                Lý luận chính trị                  

Bộ môn phối hợp:                          Không

Đào tạo trình độ:                           Đại học

Ngành học:                                   Dược học

Định hướng:                                     

Loại học phần:                             Bắt buộc

Số tín chỉ:                                     02

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):30 tiết

Lý thuyết: 21 tiết

Seminar: 9 tiết

Các học phần tiên quyết:

Triết học Mác – Lênin

            Kinh tế chính trị Mác – Lênin

            Chủ nghĩa xã hội khoa học

  1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh cung cấp cho sinh viên kiến thức về khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh; cơ sở, quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam.

    3. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN

3.1. Chuyên cần (10%): 

Điểm danh trên lớp:

  • Tham dự đầy đủ           : 10 điểm
  • Tham dự 80 – <100%  : 8 điểm
  • Tham dự  < 80%           : 0 điểm và không được tham gia thi hết học phần.

3.2. Thực hành/ Seminar (30%): 

Tổ chức Seminar theo nhóm: Chấm điểm theo thang điểm 10, điểm cuối cùng là điểm trung bình chung các bài Seminar

3.3. Thi hết học phần (60%): 

  • Hình thức: Bài thi tự luận theo thang điểm 10
  • Thời gian: 60 phút
  • Không sử dụng tài liệu


06-12-2022

65 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL